Reklamace

REKLAMAČNÍ ŘÁD

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vychází ze Všeobecných obchodních podmínek společnosti Angusfarm s. r. o.
  2. Reklamační řád je určen pro nákup zboží kupujícím – spotřebitelem za účelem přímé spotřeby, tj. je určen výhradně pro tzv. spotřebitelské smlouvy dle ust. § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
  3. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu Angusfarm, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).
 2. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO
  1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména pak že v době, kdy kupující zboží převzal:
   • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího,
   • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
   • zboží vyhovuje požadavkům právních a hygienických předpisů.
  2. Prodávající je povinen dodat zboží ve shodě se smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní zboží v jakosti střední a jde-li o smlouvu v jakosti a provedení vhodnými pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Vhodný způsob balení je oprávněn zvolit výhradně prodávající.
  3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. To neplatí u zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby nebo jiná informace obdobného významu.
 3. UPLATNĚNÍ PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY (REKLAMACE), LHŮTY
  1. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí (při doručení) kupujícím, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
  2. Prodávající informuje kupujícího, že u čerstvých surovin určených ke spotřebě do 24 hodin je třeba reklamaci učinit do 24 hodin od jejich převzetí.
  3. Kupujícímu se doporučuje předané zboží neprodleně po jeho převzetí zkontrolovat, přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství a zjištěné nedostatky vytknout prodávajícímu, a to např. vyznačením na daňovém dokladu ke zboží nebo jiným vhodným způsobem. Pokud zboží při předání kupujícímu bude vykazovat vady (např. propadlá expirační doba nebo u zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k určenému účelu použití), reklamuje kupující zboží v záruční době u prodávajícího.
  4. Kupující může uplatnit svá práva z vadného plnění informováním prodávajícího telefonicky, e-mailem, písemně. V případě výskytu vady může kupující uplatnit reklamaci v kterékoli provozovně prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné, nebo v sídle nebo místě podnikání prodávajícího.
  5. Reklamaci je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.
  6. Lhůta pro vyřízení reklamace běží ode dne předání/doručení zboží, které je předmětem reklamace, prodávajícímu. K reklamaci je třeba doložit doklad o nabytí zboží, ev. osvědčující datum a místo převzetí zboží, popřípadě záruční list, pokud byl vystaven. Zboží je v kompletním stavu, v jakém bylo kupujícímu doručeno. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat uvedené zásady obecné hygieny (vyhláška 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění). Nedoložením dokladu osvědčujícího datum a místo nabytí zboží se kupující vystavuje riziku neprokázání včasnosti reklamace a oprávněnosti jeho nároku.
 4. ZPŮSOBY REKLAMACE
  1. Má-li zboží vadu, která je odstranitelná, může kupující požadovat i dodání nového zboží. Je-li však dodání nového zboží neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného dokladu, má kupující právo buď na opravu, nebo doplnění toho, co chybí, anebo na přiměřenou slevu z ceny zboží.
  2. Má-li zboží vadu, která je neodstranitelná, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
  3. Volbu způsobu reklamace má kupující.
  4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy:
   • pokud má zboží podstatnou vadu,
   • při větším počtu vad zboží.
  5. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že kupující nesjedná nápravu v přiměřené době nebo by sjednání nápravy kupujícímu způsobilo značné obtíže.
  6. V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí zboží, a to i od jednotlivé položky zboží.
  7. Neoznámí-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
  8. V případě platného odstoupení od smlouvy bude cena zboží nebo její poměrná část vrácena do 14 dnů od vrácení zboží (nebo od doložení, že zboží bylo odesláno v této lhůtě) na bankovní účet kupujícího, případně na bankovní účet, z nějž kupující cenu uhradil, a to včetně nákladů na dodání nebo jejich poměrné části.
 5. POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO, PRŮBĚH REKLAMACE
  1. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  2. Prodávající tímto informuje kupujícího, že s ohledem na povahu zboží nemusí být ze strany prodávajícího jeho reklamaci vždy vyhověno, a to zejména v případě, že nevytkl zjevné vady zboží při jeho předání a/nebo nepodaří-li se prokázat, že zboží mělo vytýkané vady již při jeho předání.
  3. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
  4. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
  5. Kupující je povinen po vyřízení reklamace zboží převzít. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu stvrzuje, že pro případ prodlení kupujícího s převzetím zboží, je kupující povinen nahradit prodávajícímu náklady související s uskladněním objednaného zboží, a to v paušální částce 100,- Kč za každý den prodlení. Kupující odesláním objednávky rovněž stvrzuje, že v případě prodlení kupujícího s převzetím zboží po dobu delší než šest měsíců ode dne, kdy mu bylo vyřízení reklamace oznámeno, a pokud nebylo možné kupujícímu vyřízení reklamace oznámit, pak ode dne, kdy uplynula lhůta k vyřízení reklamace, je prodávající oprávněn a zmocněn jménem kupujícího zajistit likvidaci zboží.
  6. Požaduje-li kupující, který je v prodlení s převzetím zboží, jeho opětovné odeslání, pak je prodávající povinen odeslat zboží kupujícímu jen za podmínky, že mu budou ze strany kupujícího předem uhrazeny veškeré náklady související s tímto odesláním.
  7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
  8. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019.